Tyto stránky používají k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte.

 hypoteční kalkulačka

Kladno - 1 600 000 Kč | 4,79%, Praha 9 - 4 080 000 Kč | 4,79%, Praha 1 - 8 900 000 Kč | 4,89%, Svitavy - 950 000 Kč | 4,99%,
*realizované úrokové sazby našich klientů
Brno - 1 200 000 Kč | 4,49%, Praha 4 -  3 100 000 Kč | 4,79%, Praha 7 - 300 000 Kč | 4,69%, Praha 2 -  6 000 000 Kč | 4,39%,
*realizované úrokové sazby našich klientů

Hypoteční slovník

Search for glossary terms (regular expression allowed)
Výraz Definice
Rozhodčí doložka

Sjednává se dohodou smluvních stran s úmyslem, že veškeré spory ze smlouvy budou rozhodnuty v rozhodčím řízení.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje celkové náklady úvěru - sazba, která v sobě zahrnuje veškeré povinné výdaje spojené s hypotékou, tzn. poplatky, úroky, pojištění nemovitosti, životní pojištění pokud je vyžadováno apod.

Splatnost úvěru

Termín, ve kterém musí být úvěr splacen dle podmínek uvedených v úvěrové smlouvě. Standardní splatnost se pohybuje mezi 5 a 30 lety.

Společné jmění manželů

Majetkové společenství označované též jako "SJM" vzniká uzavřením manželství; SJM tvoří majetek, který manželé nabyli, a závazky, které manželům vznikly za dobu trvání manželství.

Státní finanční podpora

Příspěvek ke splátkám hypotečního úvěru, který je poskytován ze státního rozpočtu Ministerstvem pro místní rozvoj.

Stavební povolení

Je výsledkem stavebního řízení, povolení vydává stavební úřad, ve stavebním povolení jsou uvedeny závazné podmínky realizace a využívání stavby a rozhodnutí o námitkách účastníků stavebního řízení.

Účel úvěru

Účel, ke kterému mají být prostředky z hypotečního úvěru využity (např. koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce).

Úroková sazba

úrokové sazby se sjednává v úvěrové smlouvě, úroková sazba začíná platit dnem podpisu úvěrové smlouvy.

Úvěrová smlouva

Smlouva uzavřená mezi klientem a bankou, ve které jsou uvedeny práva a povinnosti smluvních stran.

Věcné břemeno

Věčné břemeno znamená omezení vlastníka nemovitosti tak, že je povinen něco trpět, činit nebo se něčeho zdržet; věcná břemena přecházejí s vlastnictvím nemovitosti na nabyvatele.

Vinkulace pojistného plnění

Opatření klienta, kterým dá pokyn pojišťovně, že v případě škodní události bude hradit pojišťovna přímo bance; banka se následně s klientem dohodne o použití finančních prostředků, např. na rekonstrukci nemovitosti, částečnou nebo úplnou úhradu hypotečního úvěru atd.

Vyměřovací základ OSVČ

Vyměřovacím základem pro odvod pojistného je částka, kterou si OSVČ určí, minimálně však 50 % z rozdílu mezi příjmy a výdaji z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jeho dosažení, zajištění a udržení; povinnosti OSVČ upravuje zákon 582/1991 Sb.

Žádost o úvěr

Formulář banky, který slouží k získání potřebných údajů o žadateli nebo žadatelích o úvěr a o financovaném záměru. Každá banka má vlastní formulář takové žádosti.

Zajištění úvěru

K zajištění úvěru patří veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splacení pohledávky banky z úvěru.

Zástavce

Zástavcem je vlastník nemovitosti, která slouží jako zástava k hypotečnímu úvěru. Zástavce podepisuje zástavní smlouvu a návrh na vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.